Έρευνα Πεδίου

Η εταιρία έχει ολοκληρώσει πληθώρα ερευνών πεδίου, εξερεύνηση green fields, καθώς και έρευνες υφιστάμενων λατομικών χώρων και βιομηχανικών μονάδων με σκοπό την:

  • Εκτίμηση των απολήψιμων αποθεμάτων που παραμένουν εντός λατομικών χώρων
  • Εκτίμηση των αποθεμάτων σε αδιατάραχτες περιοχές και την βιωσιμότητα νέων λατομείων - ορυχείων
  • Επανεξέταση των μεθόδων λειτουργίας και συνθηκών υφιστάμενων βιομηχανικών/λατομικών χώρων, ώστε η λειτουργία τους να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτονται κατά την διαδικασία αδειοδότησης.
  • Οριοθέτηση χώρων
  • Καταγραφή των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών ενός χώρου.

Για τις ανωτέρω εργασίες γίνεται χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού - φορητής μονάδας GPS υχηλής ακρίβειας με ενσωματομένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, για την καταγραφή των δεδομένων.


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes