Τεχνική και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Μεγάλος όγκος των εργασιών της Ενέργεια Μετάλλευση Περιβάλλον ΕΠΕ αποτελεί η έναρξη και ολοκλήρωση των διεργασιών αδειοδότησης λατομικών χώρων, ορυχείων, βιομηχανικών μονάδων κτλ, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

  • τη Διαχείριση του φακέλου περιβαλλοντικών αδειοδότησης (Περιβαλλοντικοί Όροι).

  • την Υποβολή μελετών, εγγράφων και υπομνημάτων για τη λειτουργία, αποκατάσταση και βιωσιμότητα βιομηχανιών, λατομικών χώρων.

  • τη Διαχείριση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την διαχείριση των φακέλων αδειοδότησης.

Επιπλέον, η ΕΜΕ ΕΠΕ έχει υπάρξει υπεύθυνη για την αδειοδότηση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα. Ως μέρος της αδειοδότησης, τα καθήκοντά μας συμπεριλαμβάνουν τη:

  • τη Διαχείριση του φακέλου αδειοδότησης για νέες ή υφιστάμενες μονάδες.

  • τη Σύνταξη και υποβολή φακέλων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

  • την Αξιολόγηση της καταλληλότητας χώρων για νέες δραστηριότητες.

 

Αποκατάσταση λατομείου αδρανών υλικών (Ξηρόρεμα - TITAN Α.Ε.)

Σχεδιασμός λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών (Μήλος - S&B Βιομηχανικά Ορυκτά)

Σχεδιασμός και αδειοδότηση ορυχείου γύψου (Κρήτη - ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.)

 


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes