Ενημερωτικό Δελτίο No.1 - 9 Σεπτεμβρίου 2011

Νέες ευνοϊκές νομοθετικές διατάξεις για λατομεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο κάνοντας κλικ εδώ

 

Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα λατομεία

  1. Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και δίνεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης έγκρισης επέμβασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος σε δασική έκταση – εφόσον οι μονάδες αυτές συνδέονται – εξυπηρετούν λατομική εκμετάλλευση.  (άρθρο 181 παρ. 1 Ν 4001/2011).

Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που λατομικές επιχειρήσεις θέλουν να εγκαταστήσουν κονιάματα, σκυροδέματα και ασφαλτομίγματα σε δασικές εκτάσεις εντός ή κοντά σε λατομικούς χώρους, που παλαιότερα δεν δινόταν η δυνατότητα χορήγησης έγκρισης επέμβασης για βιομηχανίες παρά μόνο για λατομεία.

  1. Τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011) που μεταξύ άλλων ειδικά για εξορυκτικές δραστηριότητες ρυθμίζει τα εξής :

Α) επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα εντός των ορίων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), εάν προηγουμένως έχει υποβληθεί και εγκριθεί Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α.
Β) μέσα στα φυσικά πάρκα με την εξαίρεση τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές «απόλυτης προστασίας της φύσης» και περιοχές «προστασίας της φύσης», είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατομικές δραστηριότητες, εφόσον συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

  1. Τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ημερομηνία ισχύς 14.6.2011), που μεταξύ άλλων ορίζει ότι οι επιφανειακές λατομικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 250 μέτρα από βιομηχανικά κτίσματα, σπίτια, έργα κοινής ωφέλειας κλπ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, πρέπει να τηρείται απόσταση 500 μέτρων. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από ειδική τεχνική έκθεση ασφάλειας που εγκρίνεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, είναι δυνατή η χωροθέτηση λατομείων και και σε αποστάσεις μικρότερες των ανωτέρω.

 

Διαταξεις που εφαρμόζονται σε λατομεία αδρανών υλικών

  1. Σε ανενεργά λατομεία καθώς και σε λατομεία για τα οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αποκατάστασης (δηλ. του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 ή του άρθρου 7 του Ν 2837/2000), και για τα οποία είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης, επιτρέπεται η απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τη διαδικασία εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Όλη η ανωτέρω διαδικασία θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, θα συνδέεται με εργασίες αποκατάστασης του παλαιού λατομείου και όλες οι εγκαταστάσεις θα απομακρύνονται με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης. (άρθρο 181 παρ. 2 Ν 4001/2011).

Στο παρελθόν, δεν δινόταν η δυνατότητα λειτουργίας μονάδων ΑΕΚΚ εντός δασικών εκτάσεων.

  1. Παρατείνεται για πέντε ακόμη έτη δηλ. από την 22.8.2011 έως την 21.8.2016, η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών. (άρθρο 182 παρ. 1 Ν 4001/2011).
  2. Οι άδειες εκμετάλλευσης ή οι μισθώσεις (στην περίπτωση δημοσίων λατομείων)  λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν α) εντός λατομικών περιοχών, β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής όταν δεν έχει καθοριστεί λατομική στο νομό, στην επαρχία ή στη νήσο του λατομείου), γ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2β του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής για ειδικές χρήσεις ήτοι για τσιμεντοβιομηχανία, σκληρά υλικά κλπ), μπορούν να παραταθούν έως την 31.12.2013 ακόμη και αν έχει ξεπεραστεί η διάρκεια των 30 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον : α) δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης των λατομείων ή β) αν έχουν λήξει, υποχρεωτικά έως την 21.10.2011, υποβληθεί αρμοδίως πλήρης φάκελος με σχετική αίτηση για τη χορήγηση των νέων εγκρίσεων.

Η δυνατότητα παράτασης των αδειών έως την 31.12.2013, δίνεται και στην περίπτωση λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούσαν αρχικά εκτός λατομικών περιοχών επειδή δεν είχε καθοριστεί λατομική περιοχή, δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης επειδή στο μεσοδιάστημα καθορίστηκαν λατομικές περιοχές, οι οποίες όμως σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους.
Για την παράταση των αδειών έως την 31.12.2013, πρέπει να προηγηθεί διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (παλαιός κρατικός Περιφερειάρχης) για τα δημόσια λατομεία ή του αιρετού Περιφερειάρχη για τα μη δημόσια δηλ. ιδιωτικά ή δημοτικά, σύμφωνα με την οποία θα διαπιστωθεί ότι : α) το λατομείο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1 του Ν 4001/2011, β) εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η Τεχνική Μελέτη, γ) έχουν ανανεωθεί οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. Η αίτηση για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης, πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά έως την 21.10.2011. (άρθρο 183 παρ. 1 Ν 4001/2011).
Στη ρύθμιση αυτή, δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σήμερα σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης και η τελευταία της παράταση, λήγει μετά την 31.12.2013.
Ρυθμίζονται κυρίως οι περιπτώσεις που σε λατομεία αδρανών υλικών, έχει λήξει η διάρκεια της 30ετίας της άδειας εκμετάλλευσης και έως σήμερα δεν μπορούσαν να παραταθούν. 

  1. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων τα οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών ή εκτός λατομικών περιοχών (αποκλειστικά στις περιπτώσεις που : α) δεν είχε καθοριστεί λατομική περιοχή στο Νομό, επαρχία ή νήσο ή β) για ειδικές χρήσεις δηλ. τσιμεντοβιομηχανία, σκληρά υλικά κλπ) και διέκοψαν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή, γίνεται με της διατάξεις του Ν 2837/2000.

Ρυθμίζονται κυρίως οι περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών τα οποία λειτούργησαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 1428/1984 και πλέον τους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Ν 2837/2000 όσον αφορά την εκ νέου λειτουργία τους για τις ανάγκες της αποκατάστασης.

Διαταξεις που εφαρμόζονται σε λατομεία μαρμάρων

  1. Οι άδειες εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, μπορούν να παραταθούν έως την 31.12.2013 ακόμη και αν έχει ξεπεραστεί η διάρκεια των 40 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον : α) δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης των λατομείων ή β) αν έχουν λήξει, υποχρεωτικά έως την 21.10.2011, υποβληθεί αρμοδίως πλήρης φάκελος με σχετική αίτηση για τη χορήγηση των νέων εγκρίσεων.

Για την παράταση των αδειών έως την 31.12.2013, πρέπει να προηγηθεί διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Μεταλλείων, σύμφωνα με την οποία θα διαπιστωθεί ότι : α) το λατομείο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1 του Ν 4001/2011, β) εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η Τεχνική Μελέτη, γ) έχουν ανανεωθεί οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. Η αίτηση για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης, πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά έως την 21.8.2011. (άρθρο 183 παρ. 2 Ν 4001/2011).
Στη ρύθμιση αυτή, δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σήμερα σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης και η τελευταία της παράταση, λήγει μετά την 31.12.2013.


Free Dreamweaver Templates | Free Web Hosting | Free Insurance Quotes